لبخند خدا...

بازم نی نی نیومد!

خدایا   بازم این ماه منو از نی نی دور کردی ! خیلی دلم گرفته! تصمیم دارم همین دوره درمانمو که تموم کنم و تو حاجتمو ندی از شوهرم جدا بشم تا اون بره دنبال زندگیش و بچه دار شدنش آخه تا کی اون میخواد منو تحمل کنه با خودم فک میکنم میگم من از درختم بدترم درخت بی ثمر و میوه و بار ، باز یه سایه ای داره که آدم رو خنک کنه من چی؟ ! خدایا خودت صبرم بده و نزار بیشتر از این شکسته بشم خدایا دلم نوازشت را می خواهد خدایا تنهام تنها ! خدایا فک میکنم از همه کس و همه چیز بریده شدم فک میکنم منو دارن بزور تحمل میکنن خدایا آخه چقدر میخوای زجر بکشم خدایا چقد میخوای در خونت زار بزنم درسته بنده ی خوبی برات ...
6 مهر 1392
1