لبخند خدا...

کاش بودی...

                                      "اللهم الرزقنا ولدا بارا" کاش بودی و تکیه گاهم می شدی کاش بودی تا نبودنت را هر دم دقیقه به سرم نکوبن کاش بودی و من این همه چشم انتظارت نمی ماندم کاش بودی و اشکهایم جای خالی ات را پر نمیکرد کاش بودی و در آغوشت می کشیدم کاش بودی ومن پرستارت می شدم کاش بودی و جلوی طعنه های دیگران را می گرفتی کاش بودی و هق هق هایم را برای شادی از بودنت خرج می کردم کاش بودی و برایم شیرین زبانی می کردی کاش بودی و دلم برایت تنگ نبود کاش بودی و دست...
19 ارديبهشت 1393
1