لبخند خدا...

...

چقد سخته مادر بودن واقعا فک نمیکردم مادری کردن سخت باشه چقد سخته مادر باشی و بچت هی از خواب بپره و با زبون بی زبونی حرف بزنه و جیغ بکشه و اشکاش آویزون باشه چقد سخته مادر باشی و نفهمی بچت تو گریه هاش چی میگه چقد سخته مادر باشی و تا صبح بالا سر بچت بیدار بمونی و بصورت معصومش نگاه کنی و اشک از چشات آویزون بشه و فورا خودتو جمع و جور کنی ک نکنه با گریه هات شیرت ترش بشه و بچت اذیت بشه چقدسخته مادر باشی و نتونی جلو بچت زار بزنی چقد سخته مادر باشی و ب هر جای بچت دست بزنی حرارت ازش بیاد چقد سخته مادر باشی و هی ساعتارو بشماری ک کی چهارساعت تموم بشه ب بچت استامینوفن بدی بلکم آروم بشه چقد سخته مادر باشی و جعبه ی داروهای بچتو هی ن...
22 ارديبهشت 1395
1